Analizy dostosowania istniejących źródeł wytwórczych do dyrektywy IED

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do poziomu wynikającego z przepisów środowiskowych zmusza właścicieli obiektów przemysłowych do zastosowania wysokosprawnych instalacji oczyszczania spalin. Wybór odpowiedniego dla danej lokalizacji rozwiązania jest skomplikowany i wymaga szczegółowej analizy. Parametry poszczególnych urządzeń wchodzących w skład układów oczyszczania zmieniają się w szerokim zakresie począwszy od osiąganych sprawności i rocznego okresu dyspozycyjności, a skończywszy na zużyciu reagentów oraz ilości i rodzaju powstających produktów ubocznych. Oferowane na rynku produkty są ponadto znacznie zróżnicowane pod względem cenowym dodatkowo komplikując wybór.

Mając na uwadze istniejący dylemat przed którym stają właściciele różnej skali i różnego rodzaju obiektów przemysłowych, firma EXERGON oferuje wykonanie kompleksowych analiz techniczno-ekonomicznych dostępnych technologii i metod oczyszczania spalin (możliwych do technicznej realizacji u Klienta). W ramach świadczonej usługi prowadzone są działania obejmujące ocenę obecnej infrastruktury zakładu, wyznaczenie wysokości nakładów inwestycyjnych wraz ze wskazaniem potencjalnych źródeł zewnętrznego wsparcia finansowego dla inwestycji oraz określenie kosztów eksploatacyjnych i możliwości zagospodarowania powstających odpadów i ścieków w świetle rozporządzenia REACH i obowiązku rejestracji w Europejskiej Agencji Chemikaliów. W części technicznej analizy wykorzystywane jest nowoczesne oprogramowanie Thermoflex.

W obliczeniach ekonomicznych stosowane są z kolei sprawdzone w praktyce metody szacowania nakładów inwestycyjnych oraz dyskontowe metody oceny opłacalności inwestycji. Ponadto, firma EXERGON współpracuje na co dzień z firmami branżowymi oferującymi zabudowę u Klienta kompleksowych instalacji oczyszczania spalin. Pozwala to na dostęp do szczegółowych informacji o najnowszych rozwiązaniach i produktach oraz weryfikację w razie konieczności informacji technicznych i finansowych określonych w oparciu o stosowane metody obliczeniowe.

Osoba do kontaktu:

Marcin Liszka, marcin.liszka@exergon.pl, +48 501 413 447