DOKUMENTACJA DZIAŁAŃ

Posiadamy ugruntowaną pozycję na rynku w zakresie świadczonych przez nas usług. Listy referencyjne potwierdzające wykonanie wybranych prac przedstawiono poniżej.

Polskie Koleje Państwowe S.A.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

więcej

InnoEnergy KIC

Udział w konsorcjum realizującym prace badawczo-wdrożeniowe w ramach projektu pt.: POLYGEN – Municipal polygeneration system fired with biomass and waste, finansowanego ze środków InnoEnergy.

więcej

Polska Grupa Górnicza S.A.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

więcej

PGE S.A.

Wykonanie niezależnych ekspertyz dla potrzeb certyfikacji do aukcji głównej „Rynku Mocy” na lata 2021-2023 dla 50 Jednostek Rynku Mocy.

więcej

RAFAKO S.A.

Wykonanie usługi obliczeniowo-doradczej dotyczącej koncepcji bloku energetycznego o emisyjności poniżej 550 kg CO2/MWh.

więcej

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

więcej

EC Skierniewice

Opracowanie studium wykonalności przedsięwzięcia dotyczącego ograniczenia emisji oraz przygotowanie i złożenie wniosku w finansowanym przez NFOŚiGW programie E-kumulator.

więcej

Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa wraz z audytami efektywności energetycznej wytypowanych modernizacji.

więcej

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Analiza i ocena techniczno-ekonomiczna opracowania rozwiązania zapewniającego dostawę ciepła w świetle planowanego rozwoju sieci w latach 2016-2021.

więcej

PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A.

Wykonanie niezależnych ekspertyz dla jednostki fizycznej wytwórczej na potrzeby certyfikacji do aukcji głównej „Rynku Mocy” na lata 2021-2023.

więcej

NGK Ceramics Polska Sp. z o.o.

Podusumowanie wykonania prac doradczych, obliczeniowych i wdrożeniowych dla NGK Ceramics Polska Sp. z o.o. w latach 2015 – 2018.

więcej

MPWiK w Lublinie Sp. z o.o.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

więcej

ZEC S.A. w Katowicach

Wykonanie koncepcji techniczno-ekonomicznej instalacji osuszania gazu z odmetanowania kopalń.

więcej

PGE GiEK S.A.

Wykonanie prac doradczych związanych z przygotowaniem wniosku, składanego w ramach Programu sektorowego „PBSE” dla projektu „Instalacja zeszkliwiania popiołów w hybrydowym palenisku kotłowym”.

więcej

MPEC Włocławek Sp. z o.o.

Opracowanie studium wykonalności oraz modelu finansowego dla inwestycji dostosowania istniejącego źródła ciepła do wymagań Dyrektywy IED – etap drugi.

więcej

RAFAKO S.A.

Wykonanie prac doradczych związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „HYBRYDOWY system ograniczania emisji składników kwaśnych i popiołów lotnych ze spalin (HYBRYDA +)”.

więcej

MPWiK S.A. we Wrocławiu

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

więcej

PGE GiEK S.A. o. El Turów

Wykonanie wariantowej analizy techniczno-ekonomicznej rozbudowy sieci ciepłowniczej.

więcej

Grupa Azoty S.A.

Usługa konsultacji i doradztwa technicznego w procesie wykonywania przez firmę zewnętrzną opracowania Pre-FEED układu produkcji substancji chemicznych w oparciu o zgazowanie węgla o mocy przekraczającej 400 MW energii chemicznej paliwa.

więcej

RAFAKO S.A.

Opracowanie koncepcji z wyznaczeniem parametrów techniczno-ekonomicznych dla hybrydowego bloku energetycznego.

więcej

MESKO S.A. Polska Grupa Zbrojeniowa

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

więcej

Tauron Wytwarzanie S.A.

Opracowanie koncepcji integracji wyspy zgazowania paliw alternatywnych z istniejącymi kotłami w Elektrowni Siersza.

więcej

NGK Ceramics Polska Sp. z o.o.

Wykonanie kontroli systemów klimatyzacji w hali zakładu DPF NGK CERAMICS.

więcej

RAFAKO S.A.

Wykonanie prac doradczych związanych z przygotowaniem wniosku, składanego w ramach Programu sektorowego „INNOCHEM” o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie niskonakładowej metody zwiększenia skuteczności instalacji odsiarczania spalin”.

więcej

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

więcej

TAURON Wytwarzanie S.A.

Doradztwo techniczne w procesie wykonywania przez firmę AMEC Foster Wheeler Italiana studium wykonalności instalacji zgazowania węgla, realizowanego w ramach projektu Elektrownia Poligeneracyjna.

więcej

TRW BRAKING SYSTEMS POLSKA

Audyt energetyczny wydziału zlokalizowanego w Gliwicach.

więcej

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Porównanie efektywności zabezpieczenia dostaw tlenu i azotu do Zakładu w warunkach dnia dzisiejszego i potencjalnej zmiany tych warunków w drodze inwestycyjnej.

więcej

Kopalnia soli „Wieliczka” S.A.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

więcej

Kelvin Sp. z o.o.

Analiza zasadności i uwarunkowań wykorzystania akumulatora ciepła w stanach przejściowych ciepłownictwa dla Ciepłowni w Oddziale Żory.

więcej

ZPU PEGRAL Sp. z o.o.

Wykonanie kontroli systemu ogrzewania w budynku produkcyjnym.

więcej

RAFAKO S.A.

Wykonanie prac doradczych związanych z przygotowaniem wniosku, składanego w ramach Programu sektorowego „PBSE” o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Elastyczność istniejących bloków energetycznych przy ograniczonych nakładach inwestycyjnych”.

więcej

ZWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Audyt energetyczny wydziałów produkcyjnych.

więcej

InnoEnergy KIC

Wykonanie pracy badawczej pt.:  VALORIZATION – Analysis for coal-fired power plant and PtG (Power-to-Gas) system integration, finansowanej ze środków InnoEnergy.

więcej

Kopalnia soli „Wieliczka” S.A.

Analiza możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwie.

więcej

NGK Ceramics Polska Sp. z o.o.

Wykonanie kontroli systemów klimatyzacji w budynku produkcyjnym zakładu NGK 2 Ceramics.

więcej

MPEC Włocławek Sp. z o.o.

Opracowanie studium wykonalności oraz modelu finansowego dla inwestycji dostosowania istniejącego źródła ciepła do wymagań Dyrektywy IED.

więcej

TRW Polska Sp. z o.o.

Audyt energetyczny wydziałów zlokalizowanych w Częstochowie.

więcej

RAFAKO S.A.

Opracowanie studium wykonalności instalacji POLYGEN stanowiącej układ konwersji odpadów i biomasy do energii elektrycznej, ciepła i syntetycznego gazu ziemnego.

więcej

PWiK w Elblągu Sp. z o.o.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

więcej

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.

Opracowanie programu samowystarczalności energetycznej Zakładu.

więcej

COGNOR S.A. o. Huta Stali Jakościowych

Audyt energetyczny zagospodarowania ciepła z pieca obrotowego.

więcej

PGE GiEK S.A. o. El Turów

Koncepcja techniczno-ekonomiczna (wraz z harmonogramem działań) zabudowy wytwornicy pary na potrzeby uruchomienia bloku po awarii katastrofalnej Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

więcej

NGK Ceramics Polska Sp. z o.o.

Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku o kubaturze powyżej 500 000 mw Gliwicach.

więcej

RAFAKO S.A.

Wspomaganie działań dla uzyskania finansowania przedsięwzięcia POLYGEN ze środków KIC InnoEnergy.

więcej

NGK Ceramics Polska Sp. z o.o.

Audyt energetyczny kotłowni wodnych w zakładzie w Gliwicach.

więcej

Energoinstal S.A.

Opracowanie krzywych korekcyjnych sprawności bloków gazowo-parowych w Polkowicach i Głogowie oraz wsparcie merytoryczne w trakcie spotkań z przedstawicielami inwestora.

więcej

Cooper Standard Automotive Polska Sp. z o.o.

Wykonanie kontroli systemu klimatyzacji.

więcej

TAURON Wytwarzanie S.A.

Studium wykonalności koncepcji technicznej układu kogeneracyjnego oraz wyznaczenie parametrów pracy.

więcej

RAFAKO S.A.

Wykonanie usługi obejmującej utworzenie koncepcji wraz z oceną techniczno-ekonomiczną oraz sporządzenie wniosku o finansowanie dla przedsięwzięcia pod roboczą nazwą „Poligeneracyjny układ komunalny opalany biomasą i paliwami wtórnymi z odpadów”.

więcej

InnoEnergy KIC

Udział w konsorcjum realizującym prace badawczo-wdrożeniowe w ramach projektu pt.: CO2-SNG – CO2 methanation system for electricity storage through SNG production, finansowanego ze środków InnoEnergy.

więcej

RAFAKO S.A.

Analiza techniczno-ekonomiczna w zakresie zasadności wykorzystania silnika gazowego spalającego gaz wielkopiecowy do produkcji elektryczności i ciepła.

więcej

SYNGAZ S.A.

Biznesplan instalacji utylizującej podkłady kolejowe przy jednoczesnej produkcji elektryczności i ciepła.

więcej

MPEC Białystok Sp. z o.o.

Koncepcja modernizacji instalacji oczyszczania spalin kotłów K1-K5 zlokalizowanych w Ciepłowni „Zachód” w Białymstoku.

więcej

RAFAKO S.A.

Opracowanie biznesplanu nowego podmiotu badawczo-rozwojowego, dedykowanego działalności w zakresie technologii wykorzystania alternatywnych paliw, zwłaszcza gazowych.

więcej

MPEC Włocławek Sp. z o.o.

Analiza techniczno-ekonomiczna dostosowania istniejącego węglowego źródła ciepła MPEC Włocławek do wymagań Dyrektywy IED – etap pierwszy.

więcej

Energomoc Wzorcownia Sp. z o.o.

Audyt energetyczny budynku biurowego.

więcej

TAURON Ciepło Sp. z o.o.

Analiza techniczno-ekonomiczna celowości zabudowy akumulatora ciepła w Zakładzie Wytwarzania Katowice.

więcej

NGK Ceramics Polska Sp. z o.o.

Audyt energetyczny dwóch zakładów produkcyjnych.

więcej

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Doradztwo techniczne w zakresie analiz pracy systemu ciepłowniczego GPEC.

więcej

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Analiza termodynamiczna i konstrukcyjna związana z opracowaniem założeń projektowych układu technologicznego wytwarzającego energię elektryczną oraz ciepło pochodzące ze spalania karbonizatu oraz ubocznych produktów z przeróbki gazu procesowego.

więcej

Politechnika Śląska w Gliwicach

„Modelowanie ekonomiczne siłowni kondensacyjnych „capture ready” oraz siłowni technologii „50+””.

więcej

Energoprojekt-Katowice S.A.

Szkolenie pt. „Modelowanie pyłowych kotłów podkrytycznych w programie Thermoflex w trybach design i off-design na przykładzie kotła OP-650”

więcej

TAURON Wytwarzanie S.A.

Wykonanie wstępnego studium wykonalności instalacji do produkcji syntetycznego gazu ziemnego SNG w układzie metanizacji CO2 w zakresie zgodnym z opisem pakietu WP0 projektu CO2-SNG przedłozonego przez Tauron Wytwarzanie do konkursu KIC INNOEnergy.

więcej

MOEN Mysłowice Sp. z o.o.

Inwentaryzacja energetyczna Opactwa Benedyktynów w Tyńcu.

więcej

TAURON Wytwarzanie S.A.

Praca koncepcyjno-analityczna dot. zabudowy turbiny gazowej i gazyfikatora wykorzystującego biopaliwa z uwzględnieniem skojarzenia z K10 i TG6 w Oddziale Stalowa Wola.

więcej

Energoprojekt-Katowice S.A.

Szkolenie pt.: „Termodynamika i Thermoflex”.

więcej

Remak-Rozruch S.A.

Usługa doradcza związana z oceną wpływu zmian w wyspie kotłowej dla wskazanego kotła OP-650

więcej

TAURON Wytwarzanie S.A.

Prace doradczo-analityczne w zakresie oceny zaproponowanej technologii rozbicia CO2 na pierwiastki C i O2

więcej

NGK Ceramics Polska Sp. z o.o.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

więcej

TAURON Wytwarzanie S.A.

Praca koncepcyjno-analityczna w zakresie wprowadzenia członu gazowego do węglowego bloku energetycznego Elektrowni Łagisza

więcej

Sandmix Sp. z.o.o.

Inwentaryzacja cieplna instalacji suszarni kruszyw

więcej

Remak-Rozruch S.A.

Usługa doradcza związana z oceną wpływu zmian w wyspie kotłowej (w tym zmiany rodzaju paliwa podstawowego) dla wskazanego kotła OP-150.

więcej

Remak-Rozruch S.A.

Prace doradczo-analityczne związane z modelowaniem numerycznym (CFD) wskazanego kotła BB-920 wraz z oceną wpływu zmian konstrukcyjnych na wybrane osiągi kotła.

więcej

Tauron Wytwarzanie S.A.

Prace doradczo-analityczne w zakresie wypracowania optymalnej koncepcji oraz oceny zaproponowanej technologii podsuszania węgla.

więcej