Studia wykonalności

Nasi Klienci często spotykają się z problemem oceny techniczno-ekonomicznej proponowanych im przez podmioty zewnętrzne rozwiązań technicznych, które to potencjalnie mogłyby podnieść efektywność ekonomiczną działania przedsiębiorstwa. Firma EXERGON świadczy usługi w opisanym zakresie poprzez opracowanie studiów wykonalności.

W pierwszym etapie takiego studium wykonana zostaje przy użyciu dedykowanego oprogramowania (zazwyczaj pakiet Thermoflex oraz EES), analiza termodynamiczna (substancjalno-energetyczna) proponowanego układu. Pozwala ona zweryfikować deklarowaną przez oferenta technologii sprawność układu, zużycie energii, zużycie paliwa, produkcję elektryczności, pary, czy ciepła. W następstwie otrzymania wyników z analizy termodynamicznej, kolejnym etapem studium wykonalności jest opracowywanie modelu ekonomicznego proponowanego przedsięwzięcia. Model taki wykonany zostaje zazwyczaj w oparciu o analizę dyskontową, dzięki której możliwe jest ocenienie przedsięwzięcia na podstawie uzyskanych wartości wskaźników ekonomicznych takich jak NPV, IRR, DPB, NPVR. Otrzymane wskaźniki oceny ekonomicznej proponowanej technologii porównywane są ze wskaźnikami ekonomicznymi dla istniejącego u Klienta stanu bazowego oraz z alternatywnymi, rynkowo dostępnymi technologiami. Dodatkowo w ramach analizy ekonomicznej wykonywana jest również analiza wrażliwości opłacalności ekonomicznej przedsięwzięcia na kluczowe założenia ekonomiczne, którymi może być np. nakład inwestycyjny, cena paliwa, cena elektryczności czy cena ciepła. Firma EXERGON w ramach opracowania studium wykonalności dokonuje również oceny proponowanej technologii pod kątem jej technicznej wykonalności.

Wykonane przez firmę EXERGON studium wykonalności, jest dla Klienta kompleksowym opracowaniem z zakresu technicznej wykonalności przedsięwzięcia, bilansu energii i substancji proponowanego układu oraz zasadności ekonomicznej jego wdrożenia.

Osoba do kontaktu:
Tomasz Malik, tomasz.malik@exergon.pl, +48 607 362 215