PGE S.A.

Wykonanie niezależnych ekspertyz dla potrzeb certyfikacji do aukcji głównej „Rynku Mocy” na lata 2021-2023 dla 50 Jednostek Rynku Mocy.