PGE GiEK S.A. o. El Turów

Wykonanie wariantowej analizy techniczno-ekonomicznej rozbudowy sieci ciepłowniczej.