28.02.2017 Projekt POLYGEN wchodzi w kluczową fazę realizacji

Instalacja  POLYGEN będąca wynikiem współpracy EXERGONU z RAFAKO i innymi partnerami powstanie w skali pilotażowej. Projekt koordynowany przez RAFAKO zyskał wsparcie z InnoEnergy PolandPlus.

Kluczowi partnerzy projektu to TAURON Wytwarzanie, EQTEC (Hiszpania), CEA i ATMOSTAT (Francja) oraz Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla. Instalacja POLYGEN stanowi efektywny układ konwersji odpadów i biomasy do energii elektrycznej, ciepła i syntetycznego gazu ziemnego (SNG). Cechy tej instalacji pozwalają na całoroczne efektywne wykorzystanie dostępnych lokalnie tanich paliw do produkcji nie tylko tradycyjnych nośników energii, ale także syntetycznego gazu ziemnego – głównie w okresie letnim. Instalacja pozwoli wielu gminom na osiągnięcie wysokiego stopnia niezależności energetycznej i realizację tzw. gospodarki w cyklu zamkniętym (circular economy). Produkowany syntetyczny gaz ziemny może być oddawany do sieci miejskiej/gminnej lub może być wykorzystany do napędu autobusów i innych pojazdów w gospodarce komunalnej. Możliwa jest synergijna współpraca układu POLYGEN z niestabilnymi układami OZE w ramach tzw. klastrów energetycznych. Dzięki zaangażowaniu InnoEnergy PolandPlus możliwe było nawiązanie współpracy pomiędzy partnerami z Polski, Hiszpanii i Francji w celu budowy instalacji pilotażowej na terenie Śląska. Całe przedsięwzięcie ma się zakończyć wprowadzeniem na rynek kompletnych instalacji. Całkowita wartość Projektu to ponad 18 mln zł.