DOKUMENTACJA DZIAŁAŃ

Posiadamy ugruntowaną pozycję na rynku w zakresie świadczonych przez nas usług. Listy referencyjne potwierdzające wykonanie wybranych prac przedstawiono poniżej.

Polskie Koleje Państwowe S.A.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

więcej

InnoEnergy KIC

Udział w konsorcjum realizującym prace badawczo-wdrożeniowe w ramach projektu pt.: POLYGEN – Municipal polygeneration system fired with biomass and waste, finansowanego ze środków InnoEnergy.

więcej

Polska Grupa Górnicza S.A.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

więcej

RAFAKO S.A.

Wykonanie usługi obliczeniowo-doradczej dotyczącej koncepcji bloku energetycznego o emisyjności poniżej 550 kg CO2/MWh.

więcej

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

więcej

EC Skierniewice

Opracowanie studium wykonalności przedsięwzięcia dotyczącego ograniczenia emisji oraz przygotowanie i złożenie wniosku w finansowanym przez NFOŚiGW programie E-kumulator.

więcej

Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa wraz z audytami efektywności energetycznej wytypowanych modernizacji.

więcej

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Analiza i ocena techniczno-ekonomiczna opracowania rozwiązania zapewniającego dostawę ciepła w świetle planowanego rozwoju sieci w latach 2016-2021.

więcej

PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A.

Wykonanie niezależnych ekspertyz dla jednostki fizycznej wytwórczej na potrzeby certyfikacji do aukcji głównej „Rynku Mocy” na lata 2021-2023.

więcej

NGK Ceramics Polska Sp. z o.o.

Podusumowanie wykonania prac doradczych, obliczeniowych i wdrożeniowych dla NGK Ceramics Polska Sp. z o.o. w latach 2015 – 2018.

więcej

MPWiK w Lublinie Sp. z o.o.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

więcej

ZEC S.A. w Katowicach

Wykonanie koncepcji techniczno-ekonomicznej instalacji osuszania gazu z odmetanowania kopalń.

więcej

PGE GiEK S.A.

Wykonanie prac doradczych związanych z przygotowaniem wniosku, składanego w ramach Programu sektorowego „PBSE” dla projektu „Instalacja zeszkliwiania popiołów w hybrydowym palenisku kotłowym”.

więcej

MPEC Włocławek Sp. z o.o.

Opracowanie studium wykonalności oraz modelu finansowego dla inwestycji dostosowania istniejącego źródła ciepła do wymagań Dyrektywy IED – etap drugi.

więcej

MPWiK S.A. we Wrocławiu

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

więcej

PGE GiEK S.A. o. El Turów

Wykonanie wariantowej analizy techniczno-ekonomicznej rozbudowy sieci ciepłowniczej.

więcej

Grupa Azoty S.A.

Usługa konsultacji i doradztwa technicznego w procesie wykonywania przez firmę zewnętrzną opracowania Pre-FEED układu produkcji substancji chemicznych w oparciu o zgazowanie węgla o mocy przekraczającej 400 MW energii chemicznej paliwa.

więcej

RAFAKO S.A.

Opracowanie koncepcji z wyznaczeniem parametrów techniczno-ekonomicznych dla hybrydowego bloku energetycznego.

więcej

MESKO S.A. Polska Grupa Zbrojeniowa

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

więcej

NGK Ceramics Polska Sp. z o.o.

Wykonanie kontroli systemów klimatyzacji w hali zakładu DPF NGK CERAMICS.

więcej

RAFAKO S.A.

Wykonanie prac doradczych związanych z przygotowaniem wniosku, składanego w ramach Programu sektorowego „INNOCHEM” o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie niskonakładowej metody zwiększenia skuteczności instalacji odsiarczania spalin”.

więcej

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

więcej

TAURON Wytwarzanie S.A.

Doradztwo techniczne w procesie wykonywania przez firmę AMEC Foster Wheeler Italiana studium wykonalności instalacji zgazowania węgla, realizowanego w ramach projektu Elektrownia Poligeneracyjna.

więcej

TRW BRAKING SYSTEMS POLSKA

Audyt energetyczny wydziału zlokalizowanego w Gliwicach.

więcej

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Porównanie efektywności zabezpieczenia dostaw tlenu i azotu do Zakładu w warunkach dnia dzisiejszego i potencjalnej zmiany tych warunków w drodze inwestycyjnej.

więcej

Kopalnia soli „Wieliczka” S.A.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

więcej

RAFAKO S.A.

Wykonanie prac doradczych związanych z przygotowaniem wniosku, składanego w ramach Programu sektorowego „PBSE” o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Elastyczność istniejących bloków energetycznych przy ograniczonych nakładach inwestycyjnych”.

więcej

ZWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Audyt energetyczny wydziałów produkcyjnych.

więcej

InnoEnergy KIC

Wykonanie pracy badawczej pt.:  VALORIZATION – Analysis for coal-fired power plant and PtG (Power-to-Gas) system integration, finansowanej ze środków InnoEnergy.

więcej

Kopalnia soli „Wieliczka” S.A.

Analiza możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwie.

więcej

NGK Ceramics Polska Sp. z o.o.

Wykonanie kontroli systemów klimatyzacji w budynku produkcyjnym zakładu NGK 2 Ceramics.

więcej

MPEC Włocławek Sp. z o.o.

Opracowanie studium wykonalności oraz modelu finansowego dla inwestycji dostosowania istniejącego źródła ciepła do wymagań Dyrektywy IED.

więcej

TRW Polska Sp. z o.o.

Audyt energetyczny wydziałów zlokalizowanych w Częstochowie.

więcej

RAFAKO S.A.

Opracowanie studium wykonalności instalacji POLYGEN stanowiącej układ konwersji odpadów i biomasy do energii elektrycznej, ciepła i syntetycznego gazu ziemnego.

więcej

PWiK w Elblągu Sp. z o.o.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

więcej

COGNOR S.A. o. Huta Stali Jakościowych

Audyt energetyczny zagospodarowania ciepła z pieca obrotowego.

więcej

PGE GiEK S.A. o. El Turów

Koncepcja techniczno-ekonomiczna (wraz z harmonogramem działań) zabudowy wytwornicy pary na potrzeby uruchomienia bloku po awarii katastrofalnej Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

więcej

NGK Ceramics Polska Sp. z o.o.

Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku o kubaturze powyżej 500 000 mw Gliwicach.

więcej

RAFAKO S.A.

Wspomaganie działań dla uzyskania finansowania przedsięwzięcia POLYGEN ze środków KIC InnoEnergy.

więcej

NGK Ceramics Polska Sp. z o.o.

Audyt energetyczny kotłowni wodnych w zakładzie w Gliwicach.

więcej

Energoinstal S.A.

Opracowanie krzywych korekcyjnych sprawności bloków gazowo-parowych w Polkowicach i Głogowie oraz wsparcie merytoryczne w trakcie spotkań z przedstawicielami inwestora.

więcej

TAURON Wytwarzanie S.A.

Studium wykonalności koncepcji technicznej układu kogeneracyjnego oraz wyznaczenie parametrów pracy.

więcej

RAFAKO S.A.

Wykonanie usługi obejmującej utworzenie koncepcji wraz z oceną techniczno-ekonomiczną oraz sporządzenie wniosku o finansowanie dla przedsięwzięcia pod roboczą nazwą „Poligeneracyjny układ komunalny opalany biomasą i paliwami wtórnymi z odpadów”.

więcej

InnoEnergy KIC

Udział w konsorcjum realizującym prace badawczo-wdrożeniowe w ramach projektu pt.: CO2-SNG – CO2 methanation system for electricity storage through SNG production, finansowanego ze środków InnoEnergy.

więcej

RAFAKO S.A.

Analiza techniczno-ekonomiczna w zakresie zasadności wykorzystania silnika gazowego spalającego gaz wielkopiecowy do produkcji elektryczności i ciepła.

więcej

SYNGAZ S.A.

Biznesplan instalacji utylizującej podkłady kolejowe przy jednoczesnej produkcji elektryczności i ciepła.

więcej

MPEC Białystok Sp. z o.o.

Koncepcja modernizacji instalacji oczyszczania spalin kotłów K1-K5 zlokalizowanych w Ciepłowni „Zachód” w Białymstoku.

więcej

RAFAKO S.A.

Opracowanie biznesplanu nowego podmiotu badawczo-rozwojowego, dedykowanego działalności w zakresie technologii wykorzystania alternatywnych paliw, zwłaszcza gazowych.

więcej

MPEC Włocławek Sp. z o.o.

Analiza techniczno-ekonomiczna dostosowania istniejącego węglowego źródła ciepła MPEC Włocławek do wymagań Dyrektywy IED – etap pierwszy.

więcej

Energomoc Wzorcownia Sp. z o.o.

Audyt energetyczny budynku biurowego.

więcej

TAURON Ciepło Sp. z o.o.

Analiza techniczno-ekonomiczna celowości zabudowy akumulatora ciepła w Zakładzie Wytwarzania Katowice.

więcej

NGK Ceramics Polska Sp. z o.o.

Audyt energetyczny dwóch zakładów produkcyjnych.

więcej

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Doradztwo techniczne w zakresie analiz pracy systemu ciepłowniczego GPEC.

więcej

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Analiza termodynamiczna i konstrukcyjna związana z opracowaniem założeń projektowych układu technologicznego wytwarzającego energię elektryczną oraz ciepło pochodzące ze spalania karbonizatu oraz ubocznych produktów z przeróbki gazu procesowego.

więcej

Politechnika Śląska w Gliwicach

„Modelowanie ekonomiczne siłowni kondensacyjnych „capture ready” oraz siłowni technologii „50+””.

więcej

Energoprojekt-Katowice S.A.

Szkolenie pt. „Modelowanie pyłowych kotłów podkrytycznych w programie Thermoflex w trybach design i off-design na przykładzie kotła OP-650”

więcej

TAURON Wytwarzanie S.A.

Wykonanie wstępnego studium wykonalności instalacji do produkcji syntetycznego gazu ziemnego SNG w układzie metanizacji CO2 w zakresie zgodnym z opisem pakietu WP0 projektu CO2-SNG przedłozonego przez Tauron Wytwarzanie do konkursu KIC INNOEnergy.

więcej

MOEN Mysłowice Sp. z o.o.

Inwentaryzacja energetyczna Opactwa Benedyktynów w Tyńcu.

więcej

TAURON Wytwarzanie S.A.

Praca koncepcyjno-analityczna dot. zabudowy turbiny gazowej i gazyfikatora wykorzystującego biopaliwa z uwzględnieniem skojarzenia z K10 i TG6 w Oddziale Stalowa Wola.

więcej

Energoprojekt-Katowice S.A.

Szkolenie pt.: „Termodynamika i Thermoflex”.

więcej

Remak-Rozruch S.A.

Usługa doradcza związana z oceną wpływu zmian w wyspie kotłowej dla wskazanego kotła OP-650

więcej

TAURON Wytwarzanie S.A.

Prace doradczo-analityczne w zakresie oceny zaproponowanej technologii rozbicia CO2 na pierwiastki C i O2

więcej

NGK Ceramics Polska Sp. z o.o.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

więcej

TAURON Wytwarzanie S.A.

Praca koncepcyjno-analityczna w zakresie wprowadzenia członu gazowego do węglowego bloku energetycznego Elektrowni Łagisza

więcej

Sandmix Sp. z.o.o.

Inwentaryzacja cieplna instalacji suszarni kruszyw

więcej

Remak-Rozruch S.A.

Usługa doradcza związana z oceną wpływu zmian w wyspie kotłowej (w tym zmiany rodzaju paliwa podstawowego) dla wskazanego kotła OP-150.

więcej

Remak-Rozruch S.A.

Prace doradczo-analityczne związane z modelowaniem numerycznym (CFD) wskazanego kotła BB-920 wraz z oceną wpływu zmian konstrukcyjnych na wybrane osiągi kotła.

więcej

Tauron Wytwarzanie S.A.

Prace doradczo-analityczne w zakresie wypracowania optymalnej koncepcji oraz oceny zaproponowanej technologii podsuszania węgla.

więcej